Địa chỉ: Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh